حامیان

 

 

 

 

 

ستاد جشنواره

فاطمه گودرزی (دبیر جشنواره )

حسین نظری (مدیر برگزاری )

میثم پویان فر (مدیر اجرایی )

شماره تماس: 09123868450

سپیده حیدر آبادی (مدیر روابط عمومی ) 

شماره تماس: 09125248740

دبیرخانه جشنواره : 8894147